WTO องค์การการค้าโลก,विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन.WTO องค์การการค้าโลก,OMC

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO), องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) หมายถึง, องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) คือ, องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ความหมาย, องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) คืออะไร
26 พ.ย. 56 05.25 น. | เปิดอ่าน 144,793 | ความคิดเห็น 4

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

          องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อปี พ.ศ. 2490  ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีสถานะเป็นสถาบันจนกระทั่งการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยสิ้นสุดลง และผลการเจรจาส่วนหนึ่งคือ การก่อตั้ง WTO ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ และมีที่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

          ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 เป็นสมาชิกลำดับที่ 59 มีสถานะเป็นสมาชิกก่อตั้ง ขณะนี้ มีประเทศที่อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ที่สำคัญ เช่น รัสเซีย เวียดนาม ลาว มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิก WTO ด้วยกันคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของการค้าโลก และการขยายตัวของจำนวนสมาชิกจะมีผลให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบัน (ณ เดือนมกราคม 2549) WTO มีสมาชิกอย่างเป็นทางการทั้งสิ้น 149 ประเทศ สมาชิกล่าสุดประกอบด้วย เนปาล กัมพูชา และซาอุดิอารเบีย นอกจากนี้ ตองกา ได้เสร็จสิ้นกระบวนการเข้าสมัครเป็นสมาชิก WTO  แล้ว แต่ยังรอการภาคยานุวัติก่อนการเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 150 อย่างเป็นทางการ


ท่าทีไทย/ประเด็นที่ต้องติดตาม

          - เพื่อให้เจรจารอบโดฮาสามารถบรรลุผลภายในปี 2549 สมาชิกต้องเร่งเจรจาเพื่อให้สามารถตกลง  Full Modalities  ในเรื่องต่าง ๆ ไทยจะต้องเข้าร่วมการเจรจา/หารือ และเฝ้าติดตามความคืบหน้าของการเจรจาในแต่ละเรื่องอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาต่อรองเรื่องสินค้าเกษตร(ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญสูงสุด) บริการ การค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (TRIMs)  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ที่สอดคล้องต่อการพัฒนา ตลอดจนมาตรการกีดกัน/อุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ ทั้งนี้ กระบวนการเปิดเสรีการค้าของไทยภายใต้ WTOรวมทั้งการเจรจา FTA  ควรสอดคล้องกับโครงสร้างและการพัฒนาเศษฐกิจของไทย

          - ติดตามกระบวนการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิก WTO  ของประเทศต่าง ๆ และเข้ารวมการเจรจาทวิภาคีตามความเหมาะสม

 ข้อมูลจาก เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศวัตถุประสงค์ WTO

          WTO มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป (progressive liberalization) ตามความพร้อมของประเทศสมาชิก และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก กฎกติกาต่างๆ ของ WTO ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา (Special and Differential Treatment: S&D) เพื่อให้สามารถเข้าร่วมในระบบการค้าพหุภาคีได้ WTO จึงเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง จะมีการเจรจาเพื่อพัฒนาและสร้างกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรองรับกับวิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศและรูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

          การเป็นสมาชิกของ WTO ทำให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณี (Rights and Obligations) ที่จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ความตกลงต่างๆ ของ WTO กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศของ WTO นอกจากช่วยส่งเสริมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นธรรมแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้ง ผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิตและส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO

ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. การเปิดตลาด

1.1 การลดภาษีศุลกากรสินค้าอุตสาหกรรม (รวมสินค้าประมง)
          - ประเทศต่างๆ ลดภาษีลงเฉลี่ยร้อยละ 33 ภายใน 5 ปี (เริ่มมกราคม พ.ศ. 2538)
          - ห้ามเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ หากไม่มีการเก็บอยู่แล้ว และไม่ได้แจ้งไว้

1.2 สินค้าเกษตร
          - ทุกประเทศยกเลิกมาตรการการห้ามนำเข้า โดยให้ปรับเปลี่ยนมาใช้มาตรการภาษีศุลกากรแทน
          - ลดภาษีลงเฉลี่ยร้อยละ 36 และ 24 โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 และ 10 ในแต่ละรายการสินค้าภายใน 5 ปี และ   10 ปี สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนาตามลำดับ
          - ลดการอุดหนุนสินค้าเกษตร ทั้งการอุดหนุนภายใน และการอุดหนุนส่งออก

1.3 สิ่งทอและเสื้อผ้า
            ให้มีการเปิดเสรีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแทนการใช้ข้อตกลงสินค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (Multi-Fibre Arrangement: MFA) โดย
          - ให้ยกเลิกการจำกัดการนำเข้าภายใต้ MFA ทั้งหมดภายใน 10 ปี
          - ให้ขยายโควตานำเข้ารายการที่ยังไม่ได้นำกลับเข้ามาอยู่ในแกตต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

2. กฎระเบียบการค้า

            มีการปรับปรุงและกำหนดกฎระเบียบการค้าที่สำคัญ เช่น

          - ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อนุญาตให้ประเทศสมาชิกกำหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้า แต่จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันมิให้แต่ละประเทศกำหนดมาตรฐานตามใจชอบ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการค้า

          - ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนการทุ่มตลาดให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ปฏิบัติให้สอดคล้องกัน เป็นการลดโอกาสที่อาจมีประเทศผู้นำเข้าใช้มาตรการตอบโต้เพื่อกีดกันการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

          - ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การอุดหนุน  กำหนดประเภทของการอุดหนุนไว้อย่างชัดเจนว่าการอุดหนุนประเภทใดเป็นการอุดหนุนที่ต้องห้าม ประเภทใดเป็นการอุดหนุนที่ทำได้และประเภทใดเป็นการอุดหนุนที่เมื่อทำแล้วอาจถูกมาตรก


World Trade Organization (WTO)
The World Trade Organization (WTO), the World Trade Organization (WTO), means the World Trade Organization (WTO), the World Trade Organization (WTO) What is the meaning of the World Trade Organization (WTO)?
26 Nov 05 05.25 | Read 144,793 | Comments 4

World Trade Organization (WTO)

          The World Trade Organization (WTO) is an international organization. The development of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 1947, which at that time was not institutionalized until the negotiation of trade. Uruguay round ends The outcome of the negotiations was the establishment of the WTO on January 1, 1995. Its founding members were originally from 81 countries and are located in Geneva, Switzerland.

          Thailand became a member of the WTO on December 28, 1995, becoming the 59th member. There are currently countries in the process of joining the WTO, such as Russia, Vietnam, Laos, and WTO membership. A proportion of more than 90 per cent of world trade and the expansion of membership will result in increased intra-ASEAN trade. Currently (as of January 2006), the WTO has 149 official members, including Nepal, Cambodia, and Saudi Arabia. Tonga has also completed the WTO membership process, but is still awaiting further accession. Official 150th member


Thais attitude / issues to follow

          - In order to negotiate Doha rounds to be achieved by 2006, members must accelerate negotiations in order to agree on full modalities in various matters. And keep track of the progress of each deal closely in order to preserve the best interests of the country. Specifically, negotiation on agricultural products (which is a matter for Thailand's highest priority), trade-related services (TRIMs), protection of intellectual property that is consistent with development Including barriers / trade barriers. The process of Thai trade liberalization under. The WTO and the FTA negotiations should be in line with the structure and development of Thai business.

          - Follow up the process of joining the WTO as a WTO member and integrate bilateral negotiations as appropriate.

 Information from the Ministry of Foreign Affairs website.WTO objective

          The WTO is constantly negotiating. To liberalize progressive liberalization according to the readiness of member countries The level of development of the member countries. The rules of the WTO stipulate that special and differential treatment (S & D) is to be implemented in order to be able to participate in the multilateral trading system. stay still There will be negotiations to develop and create new rules. To be able to accommodate the evolution of international trade and the changing world trade patterns.

          Membership of the WTO gives members the rights and obligations to comply with WTO agreements. WTO rules on international trade Besides promoting trade fairness, It also ensures both. Traders and investors Manufacturers and exporters can forecast and plan international trade in advance.Key Agreement Under WTO

The agreement under the WTO is divided into three groups.

1. Marketing

1.1 Reduction of tariffs on industrial goods (Including fishery products)
          - Countries reduce taxes by an average of 33 percent within five years (beginning January 1995).
          - No extra charge. If not already stored. And did not notice

1.2 agricultural products
          - All countries abolish import prohibitions. By adjusting to customs duties instead.
          - Reduce taxes by an average of 36% and 24% by decreasing at least 15% and 10% in each item within 5 years and 10 years for developed countries. And are developing accordingly.
          - Reduction of agricultural subsidies. Both internal subsidies. And export subsidies

1.3 textiles and clothing
            To liberalize textiles and clothing instead of the Multi-Fiber Arrangement (MFA).
          - Restrict importation under MFA all within 10 years.
          - Extend import quotas that have not been reintroduced into GATT since 1995.

2. Trade Regulations

            There have been major revisions and major trade regulations.

          - Agreement on Hygiene and Phytosanitary Measures Allowing Member States to set the level of safety and standardization of imported goods. However, it must be in line with international standards to prevent each country from setting its own standards. This will hinder trade.

          - Anti-dumping Agreement Define the rules and methods of dumping investigation to be more concise to countries. Comply This reduces the likelihood that importing countries may resort to unfair trade remedies.

          - the agreement on counter-subsidy Determine the type of subsidy that clearly indicates which subsidy is a subsidy. What kind of subsidies are available and what kind of subsidies are made when they are made? thailland sell  2019 link click